write my paper

Kvalitets- och Miljöpolicy för Ytaab AB

Vi är ett ledande företag, i vår bransch, som med hög kompetens producerar och utför tjänster inom markarbete och anläggning.
Vi skall:
–  Leverera det som kunden har beställt med avtalad kvalitet, vid avtalad tidpunkt och plats.

–  Skapa partnerskap med våra kunder för att i samverkan med kunden leverera till konkurrenskraftiga priser.
–  Se bindande krav som en miniminivå.

–  Själv och i samverkan med våra kunder och leverantörer, arbeta med ständig förbättring.

–  Arbeta på ett sådant sätt att vi förebygger förorening.

–  Skydda miljön och arbeta på ett sådant sätt att vi minskar vår miljöbelastning och de risker vi utsätter miljön för.

–  Arbeta för att begränsa förbrukningen av resurser som t.ex. elenergi samt vår användning av drivmedel.

–  Stimulera personalens engagemang och utbildning inom Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöområdet.

–  Verka för att vårt miljöarbete stimulerar våra kunder och leverantörer till egna miljöförbättringar.

–  Verka för återanvändning och återvinning av material.

–  Kommunicera och hålla policyn tillgänglig för relevanta intressenter.

–  Åtaga oss att ständigt förbättra Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöledningsystemens prestanda.
–  Ha denna policy som ramverk för våra Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljömål.

Special producing essays that is going to meet our your requirements. Our group is here for you personally. We be able to write rare essays of higher than average-level of quality that comply with all of the prerequisites essay writers

paper writing essay writers