Kvalitets- och Miljöpolicy för Ytaab AB

Vi är ett ledande företag, i vår bransch, som med hög kompetens producerar och utför tjänster inom markarbete och anläggning.
Vi skall:
–  Leverera det som kunden har beställt med avtalad kvalitet, vid avtalad tidpunkt och plats.

–  Skapa partnerskap med våra kunder för att i samverkan med kunden leverera till konkurrenskraftiga priser.
–  Se bindande krav som en miniminivå.

–  Själv och i samverkan med våra kunder och leverantörer, arbeta med ständig förbättring.

–  Arbeta på ett sådant sätt att vi förebygger förorening.

–  Skydda miljön och arbeta på ett sådant sätt att vi minskar vår miljöbelastning och de risker vi utsätter miljön för.

–  Arbeta för att begränsa förbrukningen av resurser som t.ex. elenergi samt vår användning av drivmedel.

–  Stimulera personalens engagemang och utbildning inom Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöområdet.

–  Verka för att vårt miljöarbete stimulerar våra kunder och leverantörer till egna miljöförbättringar.

–  Verka för återanvändning och återvinning av material.

–  Kommunicera och hålla policyn tillgänglig för relevanta intressenter.

–  Åtaga oss att ständigt förbättra Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöledningsystemens prestanda.

–  Ha denna policy som ramverk för våra Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljömål.